شن های روان

شن های روان

مارتین ریکس، بازپرس سازمان CNT تحقیقات خود را در مورد شرکتی که فعالیت‌هایی مشکوک در موناکو دارند آغاز می‌کند و با پی بردن به رازهای کثیف و هولناک آن‌ها، برای او پاپوشی درست می‌کنند تا تحت‌تعقیب پلیس قرار بگیرد و...

مشاهده فیلم